GAPS ™ Sağlık Derneği

http://www.gaps-turkiye.org

 

GAPS SAĞLIK DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR

MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin Adı:“GAPS Sağlık Derneğidir. Kısa adı GAPS-DER dir

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ  Derneğin merkezi Antalya dır. Dernek yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü il ve ilçelerde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

MADDE 3: TANIMLAR

Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları taşırlar:

Dernek: GAPS Sağlık Derneği, GAPS-DER

Tüzük: GAPS Sağlık Derneği nin Ana Tüzüğü;

Merkez: Madde 2 de belirtilen dernek merkezi;

İkametgah: Madde 2 de belirtilen dernek merkezi;

Üyeler: Derneğin kurucu, asli ve fahri üyeleri;

Dernek Başkanı: GAPS Sağlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,

MADDE 4: DERNEĞİN AMACI

Derneğin Temel Amaçları:

1.GAPS Sağlık Derneği, GAPS Tedavi Protokolü beslenme ve yaşam tarzını temel alan bütüncül tıp yaklaşımıyla;

·       Sağlıklı bir toplum oluşturulmasına,

·       Doğal ve doğru beslenmeye,

·       Sağlıklı bireyler yetişmesine,

·       Toplumsal bilinç ve sorumluluk kazanılmasına,

·       Temiz bir çevre ve yaşam alanları oluşturulmasına,

·       Doğanın, çevrenin, biyolojik çeşitliliğin korunmasına,

·       Sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir tarım ve üretim yaklaşımlarının geliştirilmesine

 ve örneklenmesine;

katkılarda bulunmak, etkin projeler gerçekleştirmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

 MADDE:5 DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

5.1) Bütüncül sağlık, organik ve doğal beslenme, ekolojik yaşam alanlarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

5.2) Derneğin amaçları doğrultusunda; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

5.3) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

5.4) Sağlıklı bir neslin oluşturulması için; organik ve doğal  beslenmeye yer veren,  ekolojik kreşler ve gündüz bakım evleri kurmak ve bu anlamda toplumsal bilinç yaratmak,

5.5) Ekolojik dengenin sağlanmasına, organik ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına dayalı ekolojik köyler ve yaşam alanları oluşturmak,

5.6) İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla; bütüncül sağlığı odak noktasına alan ve doğal tedavi yöntemlerine yer veren özel tedavi merkezleri, klinikler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve benzeri sağlık kurumları kurmak,

5.7) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

5.8) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için dernek projelerinde ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

5.9) Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve üyeleri sağlık bilinci kazanmaları için; özel doğa gezileri, kamplar, ulusal ve uluslararası sağlık turları vb. düzenlemek, toplumun da bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

5.10) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

5.11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

5.12) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

5.13) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

5.14) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı toplumun tüm kesimlerinin doğru beslenme ve doğru yaşam alanı oluşturma konusunda bilinçlenmelerine katkı vermesi için; konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüd, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar,

5.15) Dernek üyelerinin doğal ve organik beslenmelerine, doğal temizlik ve bakım ürünleri kullanmalarına, doğal ve temiz yaşam alanları oluşturmalarına katkı verecek mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal yardım ve destek projeleri geliştirmek,

5.16) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

5.17) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

 MADDE:6 DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

2. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 7:ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 MADDE 8:ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

 8.1) Kurucu Üye: Derneğin resmi kuruluşunda yer alan, gerekli fikirsel, fiziki ve doküman ve derneğe davet edilecek kişilerin belirlenmesi, davetlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarında bulunan kişilerin ifade eder.

8.2) Asli Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

8.3) Onursal Üye: Bir şeref ve onur göstergesi olarak çalışma ve yardımları ile dernek amaçları konusunda maddi veya manevi büyük hizmeti dokunanlara Yönetim Kurulunca Onur üyesi olmasına karar verilir. Onur üyeleri genel Kurul toplantılarına katılarak konuşma yapmak üzere söz alabilirler ancak oy hakları yoktur.

 MADDE 9:ÜYELİK İŞLEMLERİ

9.1) Derneğe üye olabilmek için ilgili kişinin veya tüzel kişi temsilcisinin, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu” ile üyelik başvurusunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmesi gerekir.

9.2) Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde oy çokluğu ile karara bağlar ve neticeyi üyelik talebinde bulunan kişiye yazılı olarak bildirir.

9.3) Kişinin Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Üye Kayıt Defteri” ne kimliği işlenir.

9.4) Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

 MADDE:10 ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 MADDE:11 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

11.1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

11.2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

11.3) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

11.4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

11.5) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

                                                        3. BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ       

MADDE 12 DERNEĞİN ORGANLARI

12.1) Genel kurul,

12.2) Yönetim kurulu,

12.3) Denetim kurulu,

MADDE:13 GENEL KURUL:

13.1) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Dernek Genel Kurulu her üç (3) yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

 MADDE 14: GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Dernek Genel Kurulu nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

14.1) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı na katılamazlar.

14.2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

14.3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

14.4) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

14.5) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 MADDE 15:GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

15.1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

15.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

15.3) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

15.4) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

15.5) Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

15.6) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

15.7) Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oy, diğer konulardaki kararlar ise açık oy usulünce oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

15.8) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

15.9) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

15.10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 MADDE 16:OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

16.1) Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar beklenilmesinin mümkün olamayacağı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.

16.2) Dernek üye sayısın beşte bir (1/5) inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

16.3) Yönetim Kurulu nun, gerek gördüğü konularda salt oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

16.4) Denetim Kurulu nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda salt çoğunlukla alacağı kararı,

16.5) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısı ndaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

 MADDE 17: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

17.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3) Çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

17.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetim Kurulu nun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

17.5) Dernek Ana Tüzüğü nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.6) Yönetim Kurulu nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak,

17.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,

17.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu na yetki vermek,

17.9) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

17.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.11) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

17.12) Sağlanacak gelirlerin Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine, personel ücretleri dışında, hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tesis edilmesi kayıt ve şartıyla; ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek ve bu Kararı Genel Kurulun onayına sunmak.

 MADDE 18:YÖNETİM KURULU

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu nun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık süre için seçilmiş dokuz (9) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

18.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

18.3) Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından üç (3) yıllığına seçilir. Üç yıllık görev süresi, Genel Kurul toplantısının sona ermesinden sonra başlar.

 MADDE 19:YÖNETİM KURULU NUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulu nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

19.2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

19.3) Yönetim Kurulu nun toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar çoğunlukla alınır.

19.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanı nın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

19.5) Yönetim Kurulu başkanı üst üste en fazla üç dönem başkanlık yapabilir. Bir veya birkaç dönem ara verdikten sonra tekrar başkanlığa aday olabilir, bu kuralın değişmesi ancak genel kurul kararı ile mümkün olabilir.

 MADDE 20:YÖNETİM KURULU NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 20.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

20.2) Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

20.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

20.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

20.5) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

20.6) Genel Kurul Toplantıları nın tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

20.7) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

20.8) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

20.9) Dernek Ana Tüzüğü nün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

20.10) Genel Kurul Toplantıları nda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

20.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

20.12) Derneğin amacını gerçekleştirmek için kararlar almak ve uygulamak,

20.13) Genel Kurulun yetki vermesi halinde taşınmaz mal satın almak veya taşınmaz mallarını satmak,

20.14) Genel Kurulun yetki vermesi halinde derneğin federasyona katılması ve ayrılmasını kararlaştırılmak,

20.15) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE 21:DENETİM KURULU

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından, Denetim Kurulu Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim Kurulu - nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Denetim kurulu, Genel Kurulda üç (3) yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

21.2) Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir Başkan seçer. Denetim Kurulu, kendi başkanının çağrısı üzerine toplanır, Yönetim Kurulu nun isteği üzerine de denetleme yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.

21.3) Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

 MADDE 22:DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 MADDE 23:DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Denetim Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

                                              4. BOLÜM – MALİ HÜKÜMLER

 MADDE 24: ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak ta başlar ve 31 Aralık ta sona erer. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16 da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 MADDE 25:DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

25.1) Giriş Aidatı (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup yönetim kurulunca belirlenir.

25.2) Yıllık Aidat (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti yönetim kurulunca belirlenir

25.3) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

25.4) Dernek tarafından tertiplenen yemekli toplantı, gezi, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

25.5)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

25.6) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

25.7) Ortaklıklar, İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

25.8) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

25.9) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,

25.10) Proje gelirleri

25.11) Diğer gelirler.

 MADDE 26:GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

26.1) Giriş aidatının tamamı üyelik başvurusunun kabulü bildirimi sırasında alınır.

26.2) Yıllık aidat, üyelik başvurusunun kabul tarihinden itibaren aidat alınır, (12) on iki eşit taksite bölünüp aylık olarak hesap edilerek her aya düşen miktar ayın ilk haftasında alındığı gibi; dileyen üyeler 2 şer, 3 er, 6 şar taksitlerle de ödeyebilirler.

26.3) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

26.4) Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

26.5) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

26.6) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14 te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15 te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

26.7) Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15 te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 Alındı Belgeleri

26.8) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliği esaslarında belirtilen  biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

26.9) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 Yetki Belgesi

26.10) Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19 da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

26.11) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 27: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

27.1) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

27.2) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

27.3) Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

27.4) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 Kayıt Usulü

27.5) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

27.6) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

       1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

       2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

       3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

       4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

       5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

       6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

27.7) Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

27.8) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

27.9) Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

27.10) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

       1. Yevmiye Defteri  2.Büyük Defter

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Defterlerin Tasdiki

27.11) Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 MADDE:28 GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16 da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE: 29 BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

                                                                         5. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

 MADDE: 30 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Mülki amirliğe yapılacak bildirimler)

30.1) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3 te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

30.2) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26 da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

30.3)Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4 te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur

30.4) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24 te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25 te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

30.5) Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 MADDE:31 DIŞARIDAN DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE:32 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ          

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 MADDE:33 TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

33.1) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

33.2) Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

33.3) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE: 34 DERNEĞİN  FESHİ

34.1) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

34.2) Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

34.3) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 MADDE:35 MAL VARLIĞININ TASFİYE  ŞEKLİ TASFİYE İŞLEMLERİ

35.1) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde GAPS Sağlık Derneği” ibaresi kullanılır.

35.2) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama

belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

35.3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

35.4) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

35.5) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.   

MADDE:36 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.        

GEÇİCİ MADDE

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.      

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; 

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

Gonca Zeybek                    Yönetim Kurulu Başkanı

Dr.Asuman Kaplan Algın      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Celal Vecel                         Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ceyda   Öğretir                   Sayman

Olcay Çetin Gürem              Genel Sekreter

Prof.Dr.Dilek Çolak                Üye

Opr.Dr.Mehtap Abay              Üye

Uzm.Dr.Melih Vural                Üye 

BU TÜZÜK 36 (OTUZALTI)  MADDE VE 1(BİR) GEÇİCİ MADDEDEN İBARETTİR.

Resim
X